ZATRUDNIMY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Tadeusza Chciuka-Celta ogłasza konkurs na stanowisko: nauczyciela-bibliotekarza
Wymiar czasu pracy: niepełny etat (3/36), data rozpoczęcia pracy 01.09.2018 r.
I.Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Art. 9.
1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkołach podstawowych za granicą, gimnazjach za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w §5 ust. 1-4 lub §7 ww. rozporządzenia.
Zakres obowiązków na stanowisku pracy:
1. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki.
2. Prowadzi dokumentację biblioteczną.
3.Współpracuje z wychowawcami i nauczycielami.
4. Odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki.
5. Opracowuje plan pracy, sporządza sprawozdanie okresowe i roczne.
6. Realizuje zadania zawarte w rocznym planie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.
7. Aktywnie uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej.
8. Zna, respektuje i stosuje przepisy prawa oświatowego.
9. Przestrzega przepisów zawartych w statucie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.
10. Stosuje i przestrzega opracowanych w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym regulaminów.
11. Współpracuje z Biblioteką Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
12. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
II. Wymagania dodatkowe:
1.Wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,
2.Obsługa komputera, umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych
3.Znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej
4.Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
5.Wysoki poziom kultury osobistej
6.Wskazana znajomość języka niemieckiego,
7. Poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność).

III. Wymagane dokumenty:
1.List motywacyjny,
2.Życiorys
3.Dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,
4.Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5.Oświadczenie o stanie zdrowia,
6.Oświadczenie o niekaralności.
IV.Podpisane oświadczenia kandydata:
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r.wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osoba, która wygra konkurs, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8a KN) i wykonania badań lekarskich.Wszystkie dokumenty w należy przesłać pocztą do dnia 28.07.2018 r. do godziny 16.00 na adres:

Generalkonsulat der Republik Polen
(Szkoła polska)
Röntgenstr. 5
81679 München
W temacie wiadomości należy wpisać:
„Konkurs na stanowisko nauczyciela-bibliotekarza”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Monachium, 8 lipca 2018 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Tadeusza Chciuka-Celta przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium, adres: Röntgenstr. 5 81679 München, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela-bibliotekarza.
Zostałem(łam)poinformowany (a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

..................................................................
Data i odręczny podpis kandydata

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym
im. Tadeusza Chciuka-Celta przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium, adrres: Röntgenstr. 5 81679 München, wchodzącym w skład OśrodkaRozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Zasady te mają zastosowanie od 25.05. 2018 r.
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Tadeusza Chciuka-Celta przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium, adres: Röntgenstr. 5 81679 München, wchodzący w skład OśrodkaRozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa
2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicąza pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.
3.Administrator danych osobowych –Szkolny Punkt Konsultacyjnego wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą -przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4.Pani/Pana daneosobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkolny Punkt Konsultacyjny wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu dotreści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
8.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie -wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
9.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za GranicąPani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.